Giao dịch xã hội

Ứng dụng những nguyên lý của Dịch và phép tổ chức cơ mật của Trời Đất vào xã hội Nhân Sinh giúp bạn thành công trong mọi tổ chức, điều hành, giao tế cá nhân hay đoàn thể hoặc bất cứ mục tiêu lý tưởng

Bộ môn GIAO DỊCH XÃ HỘI : Triết Lý Nhân Sinh.

(Phép tổ chức thành công trên đường Đời - Đạo).

Ứng dụng những nguyên lý của Dịch và phép tổ chức cơ mật của Trời  Đất vào xã hội Nhân Sinh giúp bạn thành công trong mọi tổ chức, điều hành, giao tế cá nhân hay đoàn thể hoặc bất cứ mục tiêu lý tưởng vĩ đại hay nhỏ nhặt nào mà hằng ngày bạn đang phải sống chết với nó. Phải học qua 2 môn Triết Dịch và Dịch Lý Báo Tin rồi mới có thể Giao Dịch Xã Hội tối ưu.