Bài thơ Âm Dương Dịch Lý

Bài thơ Âm Dương Dịch Lý

ÂM  DƯƠNG  DỊCH  LÝ

TỪ THANH NGUYỄN VĂN PHÚC  

Dịch lý sĩ XUÂN PHONG NGUYỄN VĂN MÌ

Thi sĩ LĂNG VÂN LÃ VĂN ĐIỆN

 

Vòm trời luân chuyển âm dương

Nào ai thấu triệt chủ trương những gì?

Mừng thay Dịch Lý tinh vi

Cho ta thấy được thịnh – suy trên đời

Lạ thay biển đổi cơ trời

Nếu không học Dịch, ắt thời u mê

Âm –Dương luân chuyển tứ bề

Hội (1) này sáng tỏ vấn đề hồ nghi

Ai người gắng sức kiên trì

Học thời biết được huyền vi nhiệm mầu

Quỷ thần, thiên địa, nông sâu

Người không học Dịch lấy đâu đo lường

Vô thần hữu thánh nhiễu nhương

Đẩy xô thiên hạ vào đường lầm than

Chi bằng chí khí kiện toàn

Âm Dương tầm học lo toan phận mình

Hữu vô – Vô hữu phân minh

Trí – Tri – Ý – Thức diễn trình vô tư.

28-6-1968
T – XP – LV